Kollégiumi házirend

Általános rendelkezések

1.1 A házirend a kollégiumi élet törvénye, ezért az abban foglalt kötelezettségek, jogok a kollégium minden alkalmazottjára, lakójára, azok szüleire, törvényes képviselőire, egyaránt vonatkoznak. A házirend területi hatálya a kollégiumi lakhatási idő alatt az intézményen kívülre is kiterjed, meghatározza a kollégiumon kívüli elvárt tanulói magatartást is.

1.2 A házirend kialakításában a kollégium lakói, illetve azok képviselői, a nevelőtestület, a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók, a kollégiumi szülői szervezet képviselői, valamint a kollégium vezetői vettek részt.

1.3 A házirend nevelőtestületi elfogadással emelkedik törvényerőre és a záradékban meghatározott időtartamtól lép hatályba.

1.4 A kollégium lakójává az válik, aki az adott tanévre felvételt nyert.

A kollégiumi tagság egy tanévre szól, a felvételről a kollégiumvezető egyetértésével a tagintézmény-vezető dönt. Az első éves tanulóknak az iskolai beiratkozással egy időben személyesen ill. a szülő képviseletével kell a kollégiumban kérni a felvételt.  A felsőbb éves kollégisták a tanév szorgalmi időszakának utolsó hetében írásban kérhetik felvételüket. A kollégiumi felvételnél, amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a férőhelyek számát, elsőbbséget élveznek  azok, akik elhelyezését a gyámhivatal kéri, ill. akiknek az iskolai tanulásához elengedhetetlen a kollégiumi elhelyezés.

1.5 A kollégium minden lakójának joga van véleményét, észrevételeit szabadon kifejteni az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett, a kollégiumi életet érintő kérdésekben az intézmény fórumrendszerén keresztül. Évente egy alkalommal kötelező kollégiumi közgyűlést tartani melyen a diákönkormányzat és az intézményvezetés beszámol a diákjogok érvényesüléséről, és a tagság ez irányú kérdéseire érdemi választ ad.

1.6 A kollégium minden lakója választó és választható a kollégium diákönkormányzata, illetve a csoportok tisztségeire, – minden egyénnek és csoportnak joga van védelmet, képviseletet kérni a diákönkormányzattól, a kollégium vezetésétől. A kollégiumban csoport alatt az egy nevelőtanárhoz tartozó diákokat ( tanuló csoport ) ill. az egy szakkörben, diákkörben, érdeklődési körben tevékenykedőket értjük. A tanulók nagyobb csoportja: a kollégium össz. tagságának 25 %- a, vagy attól több diák.

1.7 A diákokról adatok csak a törvény által kötelezően előírt nyilvántartás(törzskönyv,csoportnapló,ügyeleti napló,) céljára gyűjthetők. Ezek módosítására csak a tanuló beleegyezésével kerülhet sor.

Az iskolai eredmények és más, a tanuló teljesítményével, életmódjával, tevékenységével kapcsolatos információk kezelésére a pedagógusokra vonatkozó etikai szabályok vonatkoznak.

A kollégium belső életének szabályai

2.1 A kollégium minden lakójának elsőrendű joga a tanuláshoz való jog. A szilenciumi idő alatt, nyugodt körülmények között, csendben a nevelőtanár által meghatározott helyen elkészíti a házi feladatait, felkészül az iskolai tanórákra, a gyakorlati foglalkozásokra. A tanulmányi munkája sikerének érdekében a kollégistának joga van a nevelőtanári segítséghez. A szilenciumi időn kívül is joga van mindenkinek a nevelőtanárától segítséget kérni a tanuláshoz, illetve az ahhoz meglévő kollégiumi eszközöket, helyiségeket igénybe venni.

A könyvtár és a számítástechnika termek használata a működési rendnek megfelelően történhet a nyitvatartási időkeretben. Minden kollégista alanyi jogon, ingyenesen használhatja a könyvtárat, az ott lévő eszközöket: – külön beiratkozni nem kell.

Minden kollégistának jogában áll szabadidejében térítés mentesen használni az intézmény sporteszközeit. Az Internet használatnál elsőbbséget élveznek azok, akik az iskolai feladatok elkészítéséhez kívánják igénybe venni.

Takarodó után, szükség esetén csak a társak (alvó, pihenő) nyugalma zavarása nélkül nevelőtanári engedéllyel lehet tanulni az erre kijelölt helyen.

Aki mások tanulását zavarja, munkáját hátráltatja, vagy a szilenciumi idő alatt mással foglalkozik, annak nincs joga takarodó után engedélyt kérni „utótanulásra”.

A tanulók a kollégiumba saját tulajdonú informatikai eszközöket használhatnak ( melynek műszaki állapota kifogástalan kell,hogy legyen). A behozott tárgyakért a kollégium nem vállal anyagi felelőssége rongálás, vagy lopás esetén.

Tűzveszélyességi és balesetvédelmi okok a miatt más elektromos eszközöket (hajszárító kivételével) a tanulók nem hozhatnak be  a kollégiumba, viszont a  kollégium ilyen jellegű eszközeit tanári engedéllyel, felügyelettel használhatják.

A kötelező foglalkozások és kollégiumi rendezvények alatt mobiltelefont és egyéb infokommunikációs eszközöket csak kikapcsolt állapotban tarthat magánál a tanuló.

Takarodó után olyan eszközöket nem használhat, amivel mások nyugalmát zavarja.

2.2 A kollégium minden lakójának joga van az egységes, nyugodt, megfelelő időtartamú pihenéshez.

A kollégiumban 21.30-06.30 óráig a hálószobákban a pihenés feltételeit biztosítani kell (lámpaoltás, csend).

A kötelező és választható foglalkozásokon kívüli szabadidőben is joga van mindenkinek a hálószobában a nyugodt, csendes pihenéshez.

A kollégistának kötelessége a csoport nevelési programjában és az évfolyam szintű foglalkozási tervekben tervezett foglalkozásokon részt venni. A szilenciumi foglalkozások alól felmentést kaphatnak a „Kiváló kollégisták” a cím visszavonásáig, és azok a tanulók, akik a „Dicséretek és fegyelmezések” rendjében megfogalmazott tanulmányi szintnek megfelelnek.

A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározottak szerint a kollégisták kollégiumi foglalkozáson vesznek részt.

A kollégistának joga van részt venni a kollégiumban szervezett bármely szakkör, érdeklődési kör tevékenységében, azok létrehozását kezdeményezheti a diákönkormányzatnál és a kollégiumvezetésnél. A kollégium a vonatkozó költségeket részben, vagy egészben átvállalhatja, – a nevelőtestület véleményének figyelembevételével és a fenntartó jóváhagyásával.

A diákkörök, érdeklődési körök csak a kollégiumi kötelező foglalkozások időkeretén kívül működtethetők.

2.3. A kollégium lakójának kötelessége a kollégiumi étkezési térítési díja minden hónap l0-ig befizetni.

Az étkezési térítési díj nem fizetése a kollégiumi tagság megszűnését vonhatja maga után.

Hiányzás esetén (az étkezési jegyek leadásával) van csak lehetősége a diáknak az étkezési térítési díj következő havi átütemezésére.

Távollétének tényét és okát a kollégista köteles a lehető legrövidebb időn belül (pl. telefonon) az ügyeletes tanárnak, nevelő tanárának, a kollégiumi titkárnak  jelezni.

A lemondási igényt betegség esetén azonnal, ill. a hiányzás előtti nap 9 óráig kell jelenteni a gondnoki irodában.

2.4 A kollégium lakója köteles a kollégium berendezését, felszerelési tárgyait rendeltetésszerűen használni és azok állagának megóvásáért felelősséget vállalni. Gondot fordít az energiatakarékos felhasználására.

A kollégiumi lakókat véletlen rongálás, illetve károkozás esetén egyedi  elbírálás alapján terheli anyagi felelősség, szándékos rongálás esetén          viszont teljes körű anyagi felelősséggel tartoznak, amennyiben a kollégium tulajdonában okoznak kárt.

A kollégiumból az intézmény tulajdonát képező tárgyakat, eszközöket kivinni csak az illetékes felelős ( nevelőtanár, kollégiumvezető) engedélyével szabad.

A kollégista köteles közvetlen környezetét, személyes használati tárgyait –ágy, szekrény, polc , szék, asztal – rendben és tisztán tartani.

Lehetőségeihez mérten az „otthonérzetet” javítani (virág, dekoráció).

A nevelőtestület tagjainak munkaköri kötelessége a fentiek ellenőrzése, melynek  időpontjáról, rendszerességéről, módjáról  a diákokat előre tájékoztatni kell. A szekrények rendjét kizárólag a tanuló jelenlétében ellenőrizheti a nevelőtanár. Takarodótól ébresztőig csak rendkívüli esetben (pl. lopás) lehet ilyen jellegű ellenőrzést tartani.

A kollégista, tanulói ügyeleti feladatok ellátásával közreműködik a házirend, napirend betartatásában.

2.5 A kollégium minden lakójának joga van az egészségügyi ellátáshoz. Betegség, rosszullét esetén az ügyeletes nevelőtanár vagy a csoportvezető nevelőtanár „engedélyével”a körzeti orvos, ügyeletes orvos, házi orvos látja el. Éjszakai rosszullét esetén az ügyeletes tanár értesíti az ügyeletes orvost, illetve mentőt hív.(Amennyiben a tanuló kórházi ápolásra szorul, akkor a szülőt azonnal értesíteni kell). Az orvos által kiírt beteg a kollégiumban nem tartózkodhat, – köteles az orvos utasításait betartani és a legközelebbi közlekedési eszközzel, hazautazni. (Betegszobát, ápolót nem tudunk biztosítani, ezért kötelező a hazautazás betegség esetén).

2.6 Köteles mindenki betartani saját és társai testi épségének megóvása érdekében a következőket:

 • konnektorokat, elektromos vezetékeket, lámpatesteket, kapcsolókat nem szerelhet, az engedélyezett ( az előzőekben felsorolt) személyes használatú elektromos eszközön kívül mást nem tarthat a kollégiumban
 • a folyosókon, lépcsőkön, mellékhelyiségekben nem szaladgálhat, lökdösődhet, mások testi épségét semmilyen módon nem veszélyeztetheti
 • az ablakban ülni, állni tilos és életveszélyes

2.7 A kollégium területén a „Nem dohányzók védelméről szóló törvény” alapján a tanulóknak és a dolgozóknak is tilos a dohányzás.

2.8 A kollégiumba szeszesitalt és kábítószert behozni és fogyasztani tilos!

2.9 A kollégiumi lakhatás ideje alatt (a kollégiumba utazás kezdetétől a hazaérkezésig) a kollégiumon kívül is tilos a tanulóknak szeszesitalt és a kábítószert fogyasztani. A kollégiumhoz köthető hang,- kép-és video anyag terjesztéséhez, interneten való közzétételéhez a kollégiumvezető vagy a tagintézmény-vezető engedélye szükséges.

2.10 Minden kollégistának joga van vendéget fogadni. A szülőt bármikor fogadhatja, más látogatókat pedig a kimenő idő végéig, a kollégium által kijelölt helyen. (Indokolt esetben ettől eltérni az ügyeletes nevelőtanár engedélyével lehet).

2.11 Tanítási időben a kollégista tanulók az iskolában, vagy az iskola által szervezett helyen tartózkodnak. Amennyiben nem megoldott az iskolában történő tartózkodási lehetőség (pl. délutáni gyakorlat) akkor a kollégium II. emeletén, saját szobájában, társalgóban lehet az ügyeletes tanár vagy a kollégiumi titkár engedélyével.

A jutalmazások és fegyelmező intézkedések elvei és formái

3.1. Minden kollégistának joga van ahhoz, hogy nevelőtanárai rendszeresen értékeljék és elismerjék tanulmányi, közösségi munkáját, magatartását. A diákönkormányzat vezetőinek jogukban áll az általuk adott feladat elvégzését értékelni, elismerni és javaslattal élni a tantestület felé. A jutalmazás fő elve, hogy a kollégista diák képességeihez és lehetőségeihez mérten milyen szinten végzi a tanulmányi, közösségi munkáját, magatartása, mindennapi tevékenysége mennyiben felel meg  a házirendben előírtaknak.

Dicséretek formái

Írásbeli dicséretek:

 • Nevelőtanári dicséret
 • Kollégiumvezetői dicséret
 • Nevelőtestületi dicséret

Az egyes dicséretekhez tartozó kedvezményeket a kollégium „Dicséretek és fegyelmezések rendje” tartalmazza.

A tantestület és a diákönkormányzat a tanulmányi munka javítása, a tanulók ösztönzése érdekében félévente minősíti a kollégisták össz. tevékenységét, melynek alapján az alábbi címet lehet elérni:

 • Kiváló kollégista

A cím elnyerésének feltételeit és a velejáró kedvezményeket a kollégium „ Minősítési rendszere „tartalmazza.

3.2. Azok, akik a kollégiumi együttélés szabályait, – a házirendben foglaltakat megsértik fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülnek. A fegyelmező intézkedések fő célja, hogy védelmet biztosítson minden kollégista számára,- lehetővé tegye az alapvető emberi  és diákjogok gyakorlását. A fegyelmező intézkedés gyakorlásának fő elve, hogy a cselekmény és a büntetés súlya összhangban legyen és mind az egyénre, mind pedig a közösségre nevelő hatást fejtsen ki. Amennyiben a fegyelmi esemény körülményei és valóságtartalma fegyelmi vizsgálatot igényel, akkor a fegyelmi bizottság és a diákönkormányzat véleményének kikérésével hoz döntést a tantestület. A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvető szabályait a nemzeti köznevelésről szóló törvény ( 2011.évi CXC, törvény 58-59.§ és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53.§-61.§ állapítja meg. A fegyelmi eljárás előtt egyeztető eljárást kell lefolytatni ( 20 / 2012.( VIII.31.)EMMI rendelet 53.§( 2.) alapján.

A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó feladatok hanyag vagy nem megfelelő végzéséért fegyelmező intézkedést javasolhat a tantestület felé.

A fokozatosság elve alapján a következő fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések kerülnek alkalmazásra:

 • Nevelőtanári megrovás
 • Nevelőtanári szigorú megrovás
 • Kollégiumvezetői megrovás
 • Kollégiumvezetői szigorú megrovás
 • Kizárás a kollégiumból

A köznevelésről szóló törvény alapján alkalmazható további fegyelmi intézkedés:

 • Meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása
 • Áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba

Az egyes fokozatokkal járó kedvezmény megvonásokat a kollégium „ Dicséretek és fegyelmezések rendje„ tartalmazza.

Eltávozások és távolmaradások rendje

4.1. A tanulóknak az iskolából a kollégiumba a kötelező foglalkozások kezdete előtt 15 perccel kell beérkezni.(Ez alól kivétel az iskolai elfoglaltság).

4.2. A kollégiumból minden tanuló bármely hétvégén, (tanítási szünetekben) és a többnapos ünnepekre hazautazhat. ( A hazautazás megvonása nem lehet fegyelmezési eszköz.) Az itt maradó tanulók napirendjét az ügyeletes tanár úgy határozza meg, hogy a hétfői tanórákra a felkészülési idő biztosítva legyen.

4.3. A tanuló, ha a szülő kérésére, ill. tudtával hét közben haza utazik, köteles az utazás megkezdése előtt bejelenteni. ( nevelőtanárának, ügyeletes tanárnak)

4.4. Kimenő idő alatt tilos a város területét elhagyni a kollégium engedélye nélkül.

4.5. Hazautazásról vasárnap du. 16-20-ig érkezhet vissza a tanuló a  kollégiumba és köteles azonnal az ügyeletes nevelőtanárnál jelentkezni.

4.6. A csoport felelős nevelőtanár engedélyével hétfőn reggel is vissza lehet érkezni, amennyiben pontosan meg tud jelenni a diák az első tanítási órán.

A kollégium napirendje

5.00 – 6.30-ig                     ébresztő

6.30 –  7.20-ig                     reggeli tisztálkodás, ágyazás, takarítás, hálószemle, reggeli

12.00 – 15.00-ig                  ebéd

12.00 – 16.00-ig                  kimenő

16.00-16.15-ig                    felkészülés a szilenciumi foglalkozásra

16.15 – 19.00-ig                  szilencium

                                            I.             16.15 – 17.30
                                           szünet     17.30 – 17.50
                                            II.            17.50 – 19.05

19.00 –tól                             vacsora

20.00 – tól                            csoportfoglalkozás, szakköri foglalkozás, szabad program,kimenő nincs

21.00 – 21.30-ig                  felkészülés a takarodóra (közös helyiségekben rendrakás, tisztálkodás villanyoltás )

21.30 – 22.30-ig                  egyéni utótanulás külön engedéllyel a kijelölt helyeken.

A napirend pontos betartásáról az ügyeletes nevelőtanár a napos szolgálatot ellátó tanulókkal együtt gondoskodik.

A szilencium, azaz az iskolai tanórákra való felkészülés ideje alatt csendről, zavartalan tanulásról a csoportfelelős nevelőtanárok kiemelten kötelesek gondoskodni.

A kollégiumi házirenddel kapcsolatos eljárási szabályok

Jelen házirend a 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelően készült.

A házirend tervezetét a kollégiumvezető készíti el az ide vonatkozó törvényeknek megfelelően, figyelembe véve a kollégium haladó hagyományait, tanárainak és diákjainak véleményét.

A házirend tervezetéről a diákok a diák-önkormányzati képviselőkön keresztül véleményt alkotnak, javaslatokat tehetnek.

A házirendet a kollégium nevelőtestülete fogadja el.

Az elfogadással egy időben lép hatályba.

A kollégium házirendjének mindenkor koherensnek kell lenni az iskola házirendjében megfogalmazott nevelési-oktatási elvekkel.

A házirend azon rendelkezésének érvénybe lépéséhez, mely az intézmény fenntartójára nézve többletköltséget jelent, be kell szerezni a fenntartó egyetértését.

A házirend egy-egy példányát a kollégium könyvtárában, a tanári szobában és a diákönkormányzat által használt helyiségekben, mindenki által hozzáférhető módon kell elhelyezni. A házirend nyilvános, az intézmény honlapján elérhető.

A beiratkozó elsős és új tanulók szüleit tájékoztatni kell a házirendről és egy példányt a beköltözéskor át kell adni számukra.

A házirend módosítására a köznevelési törvény, a kollégiumokra vonatkozó rendeletek hatályos részeinek változása esetén, illetve az aláíró felek kezdeményezésére kerülhet sor.

A házirendet módosító javaslatokat minden év április 30-ig kell a kollégiumvezetőhöz eljuttatni.

Záró rendelkezések

A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Szakgimnáziuma,Szakközépiskolája és Kollégiuma kollégiumi házirendjét a kollégiumi diákönkormányzat véleményezte, elfogadásra javasolta és a kollégiumi intézményegység tantestülete 2019. augusztus 30. napján tartott ülésén elfogadta.

Kelt.: Kalocsa, 2019. augusztus 30.

                                                            P.H.

                                    ……….………………                                      ..………….………..                       

                                  Fekete Antal                                       Gulyás Béla

                           Tagintézmény-vezető                              Kollégiumvezető