A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének a feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A közösségi szolgálatról a legfontosabbak: 

(Hatályos 2015. január 1-től)

 • A köznevelési törvény és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási rendelet szabályozza elsősorban, de számos kapcsolódó jogszabályt találtok: http://www.kozossegi.ofi.hu/ → törvényi háttér
 • A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének a feltétele az 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
   • Kivéve:
    • felnőttoktatásban résztvevő tanulók
    • SNI-s tanulók, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesít.

1.2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart.

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 • a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
 • Nálunk eddig jellemzően külső fogadószervezeteknél voltak a tanulók. Fontos, hogy csak olyan külső fogadóhelyre mehet a tanuló, amivel az iskolának együttműködési szerződése van. (Lista mellékelve.)
 • Dokumentálás:
  • Jelentkezési lapot kell kitölteni, ami tartalmazza a közösségi szolgálatra jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő beleegyező nyilatkozatát. (Csatolva.)
  • Közösségi szolgálati naplót kell vezetni.(A naplót tőlem kérhetik a tanulók vagy ti is.)
  • A törzslapon és a bizonyítványban a tanév végén dokumentálni kell az elvégzett közösségi szolgálatot az alábbi záradékkal: (Eddig az ofők csinálták.)

Igazolom, hogy a tanuló a ……../…….. tanévben …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.

 • Ha mind az 50 óra megvan, a bizonyítványba a következő záradékot kell írni:

  A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot.

 • A tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást kell kiállítani két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

Letöltehető dokumentumok:

26. Mi lehet az aránya az iskolán belül és kívül végzett IKSz tevékenységeknek?

Az iskolán belüli tevékenységek aránya nincsen meghatározva, de a közösségi szolgálat szellemisége nem teszi lehetővé, hogy 50%-nál több intézményen belüli tevékenysége legyen a diákoknak. Ha az iskolai tanórán kívüli diákélet élénkítését is tudja szolgálni az IKSZ, akkor érdemes ezt jól végiggondolni. Elsősorban olyan tevékenységeknél lehet a közösségi szolgálatot elszámolni, amelyek személyek segítésére fókuszálnak és nem az adott intézmény (fogadó intézmény) támogatására és meghaladják az iskolák korábbi pedagógiai programjában megfogalmazott feladatait pl. idősek informatikai oktatásában való részvétele, gyermekotthoni gyerekekkel való nyelvgyakorlás, korrepetálás kisebb diákokkal. A korábban is vállalt diákfeladatok nem képezik a közösségi szolgálat részét pl. szalagavató bálon sorfalállás, kórus tagság, szakkörök. Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának egyértelmű az állásfoglalása arról, hogy a tankönyvosztással kapcsolatos munka nem számít közösségi szolgálatnak.

1. Mely diákokra vonatkozik az iskolai közösségi szolgálat kötelezettsége?

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január1-ét követően megkezdő tanulók esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A felnőttoktatás, felnőttképzés, esti tagozat keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálatot nem kell teljesíteni. A sajátos nevelési igényű tanulók körében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége mellőzhető.

Azok a diákok, akik szakközépiskolában nappali rendszerű iskolai oktatásban szereznek érettségi bizonyítványt, szintén vonatkozik Az Iskolai Közösségi Szolgálat kötelezettsége. Nekik is kötelező az 50 óra iskolai közösségi szolgálat teljesítése. Ha a 25. életévüket betöltötték, akkor már csak felnőttoktatás keretében kezdhetnek új tanévet, amire már nem vonatkozik a közösségi szolgálat érettségi előfeltétele.

14. Iskolai közösségi szolgálat miatt hiányozhat-e a tanuló tanítási óráról, kötelező délutáni testnevelésről, emelt óráról, szakkörről stb.? Osztályfőnöki óra keretet adhat-e a felkészítésnek és feldolgozásnak?

Nem hiányozhat a diák közösségi szolgálatra hivatkozva tanóráról, az IKSZ tanórán kívüli tevékenység. Az osztályfőnöki óra és a közösségi szolgálat felkészítésének összekapcsolása nem szabályos, de életszerű. Célszerű és szabályos viszont a közösségi szolgálat elszámolásába számító felkészítő és feldolgozó órák mellett osztályfőnöki óra keretében beszélni a témáról az iskolák egyéni döntése által meghatározott órakeretben.

15. El lehet-e térni a meghatározott időkorláttól? Pl. tanítási napon nem haladhatja meg a két órát, de pénteki napon, amikor a tanulónak kevesebb órája van, és egy hétvégi program szervezésében segédkezik, lehet-e ez három óra?

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető. Egyéb előírások nem vonatkoznak kötelező érvényűen a diákokra. Az iskola korlátozhatja, de nem növelheti a közösségi szolgálat végzésének időkeretét.

28. Lehet-e a 9. évfolyamot megelőzően teljesíteni a közösségi szolgálatot?

Nem lehet. Önkéntesként segíteni lehet, de a közösségi szolgálat keretében feladatot teljesíteni csak 9–12. évfolyamon lehetséges, de kivételes, indokolt esetekben érdemes 12. évfolyamra is hagyni teljesítendő órát. A korábbi tanévek képzései (például a felkészítésre és feldolgozásra vonatkozóan), valamint tevékenységei nem számíthatók be az iskolai közösségi szolgálat 50 órájába, de előkészítő és érzékenyítő hatásuk nem elhanyagolható. Ha a 9. évfolyam megkezdése előtti nyáron, amennyiben a tanuló tanulói jogviszonnyal már rendelkezik és az intézmény szervez közösségi szolgálatot ebben részt lehet venni a jogszabály által szabott keretek között.